In de regio Oost-Brabant werken veel partijen intensief samen aan een humane en sluitende aanpak in de zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag.  Partners vanaf de start van dit project zijn 40 gemeenten in Oost-Brabant, politie eenheid Oost-Brabant, 

LamerisKoffijberg ondersteunt de gemeente Amsterdam bij een pilot voor de aanpak van verwarde verdachten. Doel is om binnen een pilot een betere diagnose en behandeling te realiseren van verwarde verdachten door informatie vanuit het strafrecht en de zorg vanaf het begin met elkaar te combineren.

LamerisKoffijberg ondersteunt de gemeente Zaanstreek-Waterland als portefeuillehouder van de opvang van verwarde personen in de regio Noord Holland, bij het opstellen van een businesscase.

LamerisKoffijberg heeft in maart 2016 een businesscase voor de opvang van verwarde personen (OVP) opgesteld voor de regio Hollands Midden. Er zijn vijf locaties beschreven waar de opvang van verwarde personen kan worden gerealiseerd.

LamerisKoffijberg ondersteunt het ministerie van OCW bij het project 'Impuls leraren tekortvakken' uit de Lerarenagenda. Het tekort aan met name b√®taleraren neemt toe. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt om dit tekort tegen te gaan. LamerisKoffijberg draagt hieraan bij door het leveren van kennis en ervaring met projectmanagement. 

LamerisKoffijberg ondersteunt de gemeente Rotterdam bij de aanpak van drugsoverlast. Het project is gestart in januari 2013 en duurt een half jaar. Het gaat om de doorontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak van drugsrunners en overlastgevers. 

Vanaf 3 september 2012 gaat een pilot van start voor de opvang van verwarde personen (OVP) in Den Haag. LamerisKoffijberg ondersteunt dit overheidsproject, treft de voorbereidingen en gaat een businesscase opstellen die voorziet in een definitieve opvangvoorziening. Doel: minder overlast door adequate behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Het Centrum voor de Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) is nu een agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BZ). De bestuursraad van BZ heeft in overleg met de directie van Agentschap NL besloten om het CBI over te dragen aan Agentschap NL (van het ministerie van Economische Zaken, Innvatie en Landbouw, EL&I).

Sinds januari 2012 ondersteunt LamerisKoffijberg het project 'prestatiebeloning in het onderwijs'. Dit project wordt uitgevoerd door het CAOP in opdracht van het ministerie van OCW.

LamerisKoffijberg heeft de werkprocessen beschreven voor het beheer en onderhoud van camera's in de openbare ruimte in Amsterdam. 

LamerisKoffijberg is sinds oktober 2011 betrokken bij het landelijke project Doorontwikkeling Veiligheidshuizen. Daarbij richten we ons op het deelproject 'bestuur en organisatie'.

De gemeente Amsterdam ontwikkelt haar vijf ketenunits door naar twee veiligheidshuizen. LamerisKoffijberg is gevraagd om vanaf september 2010 de kwartiermaker te leveren die dit project realiseert. Naast het herzien van de werkprocessen behoren de realisatie van huisvesting, ict, personeel en het opstellen van een begroting tot de kernwerkzaamheden.

Op 9 september 2009 opende het veiligheidshuis Den Haag haar deuren. LamerisKoffijberg leverde een kwartiermaker om dit tot stand te brengen. Deze fungeerde als aanjager van dit proces. Vervolgens heeft LamerisKoffijberg gedurende een jaar een interimketenmanager voor het veiligheidshuis geleverd.

Tijdens het Veiligheidscongres op 11 november 2010 heeft LamerisKoffijberg een workshop georganiseerd, in samenwerking met met Hanneke Lukas (manager Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands-Midden).

Onderwerp van de workshop is de mogelijkheid om door middel van multidisciplinaire intake en het gebruik van uitvraagprotocollen de kwaliteit en de efficiency van de meldkamer te verbeteren.

In opdracht van de Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) heeft Lameris Koffijberg de versterking van de gemeentelijke rampenbestrijding van 2008 tot 2010 begeleid in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De gemeente Den Haag heeft LamerisKoffijberg vanaf december 2009 gevraagd om de nazorg aan ex gedetineerden vorm te geven. Dit betekent dat er werkprocessen opgesteld moeten worden op vijf leefgebieden: inkomen, zorg, huisvesting, schuldhulpverlening en identiteit. LamerisKoffijberg heeft een projectgroep opgericht, een productenboek ontwikkeld en een applicatie laten bouwen. Het project nam vijf maanden in beslag.

Dat is een vraag waar veel bestuurders en beoogd directeuren voor gesteld staan. LamerisKoffijberg heeft in 2009 in de regio Zuid-Holland Zuid de oprichting en inrichting van de veiligheidsregio begeleid. 

De brandweer Hollands Midden heeft LamerisKoffijberg  in 2009 gevraagd om haar rampenalarmeringssysteem 'Communicator' door te lichten.

In opdracht van de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) heeft LamerisKoffijberg van 2007 tot 2008 het GHOR-bureau in de regio Zuid-Holland Zuid geleid. Opdracht was de strategische positionering van het GHOR-bureau binnen de nieuwe veiligheidsregio te verankeren.

Deze vraag heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zich in 2007 gesteld. Om achter het antwoord te komen is LamerisKoffijberg voor 2007 en 2008 gevraagd een onderzoeksinstrument te ontwikkelen en een eerste onderzoek uit te voeren in de regio.

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) reguleert de toelating van vreemdelingen voor tijdelijk en permanent verblijf in Nederland. LamerisKoffijberg heeft per 1 april 2006 de opdracht gekregen om het Proces Terugkeervan de IND af te splitsen en onder te brengen in de nieuw op te richten Dienst Terugkeer en Vertrek.